Gruppepresentasjon

Skøyteskolen

Definisjon:
Skøyteskolen er introduksjon til skøyting og isidrett. Her vil våre unge skøyteløpere på begynnernivå oppdage isens verden og lære å forstå den. Ved hjelp av leker og læremateriell vil de tilegne seg balanse og basiskunskaper. Vi skal lære å skøyte på en og to føtter, framover og bakover og mange andre ting.

Varighet og antar leksjoner per uke:   
2 leksjoner per uke med varighet 50 minutter. 
Onsdag, 18:10-19:00; Fredag, 18.10-19:00

Evaluering og tester:
De løperne som ønsker oppflytting til våre konkurransegrupper må først bestå NSF sin test nummer 1. Vi vil gjennomføre denne testen flere ganger i semesteret og vi vil legge ut info om dette på vårt nettsted/facebook samt informere om det på trening i forkant av testene.

Skating School

Definition:
The Skating School is an introduction to skating. Skaters at the beginner level will discover the world of ice and learn to understand it. With the help of games and teaching materials, they will be able to acquire balance and basic skills. Of course, we are learning how to skate on two and one foot, how to skate forward and backward and many other things…

Duration and number of lessons per week:    
There are 2 lessons per week, duration of a lesson is 50 minutes. 
Wednesday, 18:10-19:00; Friday, 17:30-18:20.

Evaluation and test:
The skaters who wish to move up to competitive groups need to pass the NSF test 1. There will be several opportunity for this during each semester and information will be posted on the club website.
There is 3 sessions per year. 

 

 

Gruppe 3

Definisjon:
I denne gruppa bygger løperne videre på basiskunskapene om kunstløp som forberedelse til en konkurransekarriære. Vi skal jobbe med bevegelse framover, bakover, basisprinsipper for piruetter og hopp, kroppsbeherskelse pluss mange andre ting. Denne gruppa er tilgjengelig for løpere som har bestått test 1.

Varighet og antall leksjoner per uke: 
Treningsøktene har varighet mellom 40 og 60 minutter. Gruppa har ca 4 isøkter i uka. 

Vi anbefaler at dere deltar på så mange av treningene som dere klarer. Kunstløp er en idrett der mengdetrening er viktig. Dansetreningen er viktig for å utvikle og forbedre disiplin og koordinering.

Evaluering og tester:
Løpere som ønsker opprykk til gruppe 2 må bestå NSF test 2 og test 3.

Sommerleir:
Klubben vil arrangere en treningsleir i sommerferien og vi anbefaler våre løpere å delta her for å få hurtigst mulig forbedring i ferdigheter. Vi sender ut informasjon på mail og nettside/facebook så snart opplegget er klart.

Group 3

Definition:
In this group the skaters need to learn and perfect the basics of figure skating in order to prepare for a competitive career. (moving forward, backward,  basic principle jumps and spins, concept of body movement…). This group is accessible to all skaters who have passed the 1st test.

Duration and number of lessons per week: 
The duration varies between 40 and 60 min. There are 4 lessons per the week. 

We recommend the skaters to come to as many lessons as they can in order to improve more easily. A dance class is also available. It is to develop the artistic aspect of the discipline and coordination.

Evaluation et test:
The skaters who wish to move up to group 2 of our club need to pass NSF test 2 and 3.

Camp during school holiday:
There will be camps organized by the club during school holidays, we recommend the skater to participate in order to maximize improvement. Details will be available on the website as well as by email.

 

Gruppe 2

Definisjon:
I denne gruppen fokuserer vi på å utvikle alle basiselementene i kunstløp (steg, hopp og piruetter). Vi lærer alle enkelthopp og en basis for dobbelthopp, alle basis piruettposisjoner og steg. Basert på nivå, motivasjon og tilstedeværelse vil enkelte løpere få konkurranseprogram og mulighet til å delta i konkurranser. Foreldrene avtaler med trener hvilke konkurranser den enkelte løperen kan delta i.

For å delta i denne gruppen er det et krav at test 3 er bestått, men andre kriterier slik som alder, holdning, motivasjon og potensiale spiller også inn. Nye løpere og foreldre vil bli informert om gruppetilhørighet og mål av trenerne og løperen får deretter starte i gruppa som en prøveordning. Prøveperioden går bra blir løperen permanent i gruppa. Vi tar opp nye løpere i gruppa ca to ganger i året (start og midten av sesongen).

Varighet og antall leksjoner per uke: 
Varighet på øktene varierer mellom 40 og 60 minutter. Det er 6 isøkter i uka.
Mandag  15:40-16:20, Tirsdag 15:00-16:00, Onsdag, 18:10-19:10; Torsdag, 16:00-17:00; Fredag, 15:00-15:40; Lørdag, 9:00-9:40. Dans lørdag, 11:00-12:00. Endringer i treningstid blir annonsert på epost og publisert på nettsted og Facebook.
Vi anbefaler at dere deltar på så mange av treningene som dere klarer. Kunstløp er en idrett der mengdetrening er viktig. Dansetreningen er viktig for å utvikle og forbedre disiplin og koordinering.

Vi ønsker ikke foreldre langs vantet på gruppe 2 treningen.
 
Sommerleir:
Klubben vil arrangere en treningsleir i sommerferien og vi anbefaler våre løpere å delta her for å få hurtigst mulig forbedring i ferdigheter. Vi sender ut informasjon på mail og nettside/facebook så snart opplegget er klart. Det er også sommerleire tilgjengelig hos andre klubber og utenlands. Vi enbefaler sterkt at du undersøker med trenerne før du velger noen av disse.

Group 2

Definition:
In this group we focus on development of all basic elements of figure skating (steps, jumps, spins). We learn all single jumps and a base for double as well as all basic position spins and more difficult steps. According the level, motivation and presence, some skaters will have enough knowledge to get a program to participate in competitions. Parents should consult with coaches about which competitions the skater participates.

Skaters for this group are selected by coaches and need to pass the NSF 3rd test but also there are other criteria like age, attitude, motivation, potential… 
After a meeting with parents and coaches to explain all the group and goals, every skater will have a trial period in this group. Then if the trial is ok, the skater is integrated in the group. Skaters are introduced to the group twice per year in order not to disturb the group’s progress (beginning of season, middle of season).

Duration and number of lessons per week: 
The duration varies between 40 and 60 min. There are 6 lessons in the week. 
Monday  15:40-16:20, Tuesday 15:00-16:00, Wednesday, 18:10-19:10; Thursday, 16:00-17:00; Friday, 15:00-15:40; Saturday, 9:00-9:40. Dance course, Saturday, 11:00-12:00. (changes in schedule are possible, will be posted on the website
It is advisable to skate as much as possible to improve more easily. A dance class is also available. it to develop the artistic aspect of the discipline and coordination.

No parents along the rink edge when group 2 trains, please.
  
Camp during school holiday:
There will be camps organized by the club during school holidays, we recommend the skater to participate in order to maximize improvement. Details will be available on the website as well as by email. There are also camps available organized by other clubs/countries. We strongly recommend that you consult with the coaches before deciding to chose and participate in those.

Gruppe 1

Definisjon:
I denne gruppa forbereder vi løperne på deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser. Løperne forbedrer sine ferdigheter og øver på doble og triple hopp, alle piruettvariasjoner med fokus på å oppnå høyest mulig level, samt trinnkombinasjoner med høy vanskelighetsgrad. Vi har delt gruppa i to for å få best mulig kvalitet på treningen: 1A og 1B. Gruppe 1B består av yngre løpere som alle er på omtrent samme nivå. Gruppe 1A består av løpere som behersker alle doble hopp og øver på trippelhopp. Hver løper får individuell oppfølging og det settes individuelle mål og delmål for hver løper.
Løperne blir invitert inn i denne gruppen av trenerne. Seleksjonskriteriene inkluderer alder, arbeidsmoral, motivasjon, potensiale, m.m. Når nye løpere tas opp i gruppa holdes det et møte med foreldre og løper der trenerne informerer gruppa og målene. Løperne gis en prøveperiode i gruppa før de blir endelig akseptert.
Vi tar opp nye løpere i gruppa ca to ganger i året (start og midten av sesongen) – eller sjeldnere.

Varighet og antall leksjoner per uke: 
Treningstider for gruppe 1A og 1B er tilgjengelig på klubbens nettsted.

Vi ønsker ikke foreldre langs vantet på gruppe 1A og 1B treningen.

Evaluering og tester:
Trenerne vil evaluere løperne etter hver konkurranse. Nye mål vil bli satt basert på  disse  tilbakemeldingene. På gruppe 1A og 1B vil vi kjøre to til tre  barmarkstester av løperne hver sesong.

Sommerleir:
Klubben vil arrangere en treningsleir i sommerferien og vi anbefaler våre løpere å delta her for å få hurtigst mulig forbedring i ferdigheter. Vi sender ut informasjon på mail og nettside/facebook så snart opplegget er klart. Det er også sommerleire tilgjengelig hos andre klubber og utenlands. Vi enbefaler sterkt at du undersøker med trenerne før du velger noen av disse.

Group 1

Definition:
In this group we prepare skaters to participate at National and International competitions. Skaters improve and learn double and triple jumps, all spins with many features to have the best level as possible according NSF and ISU rules and difficult steps. To have the best quality of work, this group is divided in two sub-groups: 1A and 1A. The group 1B is composed of younger competitors who are at the same level. Group 1A is composed of skaters who know all double jumps and learn triple jumps. There is a follow up for each skater. Coaches set some goals per season individually for each skater.  
This group is accessible only on selection by coaches (criteria include but are not limited to age, working attitude, motivation, potential…). 
After a meeting with parents and coaches to explain all the group and goals, every skater will have a trial period in this group. Then if the trial is ok, the skater is integrated in the group. Skaters are introduced to the group twice per year in order not to disturb the group’s progress (beginning of season, middle of season) or, if the coaches make that decision, only once per year.

Duration and number of lessons per week: 
Schedule for group 1A and group 1B is available on the club website.

No parents along the rink edge when group 1 trains, please.

Evaluation and test:
After each competition, an evaluation of performance is done by coaches. According this feedback, new goals are set.
There are many off-ice tests to have data to plan and follow each skater (2/3 per year).
 
Camp during school holiday:
There will be camps organized by the club during school holidays, we recommend the skater to participate in order to maximize improvement. Details will be available on the website as well as by email. There are also camps available organized by other clubs/countries. We strongly recommend that you consult with the coaches before deciding to chose and participate in those.