Innkalling til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb

Årsmøtet avholdes 28 mars 2017 klokka 19:00 på Hansons Minde.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15. mars 2017. Sakene kan sendes på epost til post@stavangerkunstlopklubb.no.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
  4. Valg av referent samt tellekorps
  5. Årsmelding med trenerrapport
  6. Regnskap med revisorrapport
  7. Innkomne saker
  8. Valg til styre og valgkommite
  9. Diverse

Alle som har betalt medlemskontingent (må være registrert betalt innen 15. februar 2016) samt aktive løpere over 15 år har stemmerett på årsmøtet. Liste over stemmeberettigede finner du nederst i innkallingen.

Valgbarhet

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget.:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.
Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.
Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen..

c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret

Stemmeberettigede

Aktive
Maria Aakre
Adelene Eiane Aarre
Shastry Anvitha
Ingeborg Børve Angelskår
Maria Bjørkli
Kristian Dirdal
Marianne Dretvik
Katja Ewald
Amailie Finnestad
Lena C Haas
Marie Haas
Solveig Isaksen Hagen
Anine Karlsen
Monika Knudsen
Tatiana Lakovleva
Ingrid Øydna
Andrea Hagen-Øye
Nora Salvesen
Jenni Skaara
Idunn Steinkopf
Nataliya Vennikova
Magne Westvik
Marte Westvik

Støttemedlemmer
Bergitte Andersen
Mariann Bjørkli
Roger Bjørkli
Cathrine Bru
Morten Bru
Tone Bruvoll
Natalia Danilovskikh
Svein Egil Dretvik
Jessica Facturan
Sylvia Ferraer
Siv Finnestad
Asle Fuhr
Christoph Haas
Marianne Haas
Siri Hagen
Turid Henriksen
Brian Jensen
Elisabet Kvinnesland
Tore Lambrechts
Trine Lambrechts
Jan Larsen
Kristin Larsen
Bente Mathiassen
Rolf Mathiassen
Eivind Olsen
Kristine Os
Egil Boye Pettersen
Gordon Ritchie
Pranav Mahesh Sakarvadia
Aila Skaara
Hanne Skaara Salvesen
Robert Salvesen
Tone Kristine Sæbø Wollvik
Jeanette Von Zedlitz