Innkalling til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Kunstløpklubb.

Årsmøtet avholdes 31. mars kl 19. Sted: Stavanger ishall 2. etg (Curlingen)

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. mars 2022 til post@stavangerkunstlopklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved lenke her på nettstedet.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av 2 til å skrive under protokoll
  4. Valg av referent samt tellekorps
  5. SKK Årsmelding Sesongen 2021-22
  6. Trenerrapport
  7. Årsregnskap 2022 og Noter 2022
  8. Innkomne saker
  9. Valgkomiteens innstilling SKK 2021 (se under)
  10. Diverse

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Kunstløpklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Kunstløpklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stavanger Kunstløpklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på post@stavangerkunstlopklubb.no.

Valgkomitéens innstilling Viser til lovnorm for idrettslag §13. Her er valgkomitéens innstilling. Valgkomitéen har sendt ut mail til passive medlemmer og spurt om de er interessert i å stille til. To meldte sin interesse etter forespørsel, men den ene kandidaten trakk seg. Den som står igjen er Kathrine Salomonsen. I tillegg har Siri Hagen foreslått Stig Magne Pedersen, som har sagt seg villig til å stille. Kandidater som står på valg på årsmøtet er: Styreleder: Siri Hagen. Ingen andre er nominert til ledervervet. Kandidater for verv: – Kathrine Salomonsen – Eirik Risa – Stig Magne Pedersen I år skal det velges tre styremedlemmer. Vi har altså tre kandidater for tre verv. Vennlig hilsen Valgkomitéen Hanne Kvernvold Stig Magne Pedersen

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret